Our Staff

Rajesh Pandey G

Manager

Dr Akshaybar Pandey

Principal

Rajesh Pandey G

Manager

School

01. Dr. Akshaywar Pandey 
02. Mr. Vishram Yadav
03. Shri Gama Yadav 
04. Shri Ramjatan Prasad 
05. Shri Aslam Ansari 
06. Shri Ramanand Das 
07. Shri Ramkewal Prasad 
08. Smt. Pratima Pandey 
09. Mr. Ashok Kumar Mishra 
10. Dr. Sanjay Kumar Mishra 
11. Shri Jaynath Prasad 
12. Mr. Rupesh Kumar 
13. Mr. Jawaharlal Gupta 
14. Shri Markande Pandey 
15. Dr. Namrata Mishra 
16. Shri Nanda Pandey 
17. Mr. Jaiprakash Singh 
18. Mr. Atul Tripathi 
19. Shri Janardan Pathak 
20. Shri Arvind Kumar Rai

Family

01. Principal
02. Lecturer (Non-Shastra)
03. Teacher (Exercise)
04. Lecturer (Hindi)
05. Lecturer (Hindi)
06. Lecturer (Hindi)
07. Lecturer (Mathematics)
08. Assistant Teacher
09. Assistant Professor
10. Assistant Professor
11. Assistant Professor
12. Assistant Professor
13. Assistant Professor
14. Assistant Teacher
15. Assistant Professor
16. Assistant Teacher
17. Assistant Professor
18. Assistant Teacher
19. Assistant Teacher
20. Computer Teacher